LOUTKÁŘI

Workshop zaměřený na fascinující fenomén českého loutkářství. Ve společnosti slavných bratří Kopeckých se ponoříme do světa loutek a možná založíme i vlastní divadlo!

JAK SE DÍVAT NA DIVADLO (ANEB JEDEN DEN V DRAKU)

Celodenní workshop pro budoucí učitele – studenty středních či vysokých škol pedagogických.

Během jednoho dne prozkoumáte Divadlo Drak od sklepa až po půdu a objevíte čtyři různé způsoby, jak se dívat na divadlo a jak k němu přistupovat s dětmi. Divadelní budovou, diskusemi a technikami práce s dětmi vás provedou zkušené lektorky Divadla Drak Klára Fidlerová a Jana Neduha.

1. Divadlo je místo, kde musí být a musí se stát spousta věcí. 9:00 – 9:45

Jaké profese se podílejí na vzniku divadelní inscenace a jaké na chodu divadla? Jak vypadá herecká šatna a co se skrývá v propadle? Můžu v divadle jednou, nebo rovnou hned začít pracovat?

2. Divadlo je událost. 9:45 – 10:30

Čím vším pro nás může být návštěva divadla? Co nám vůbec může v dnešním světě dát? Má smysl se na ni připravovat? Má smysl na ni připravovat děti?

Vzhůru do divadla! 10:30 – 11:30

Společně vybereme z našeho programu představení, které by se vám jak svým zaměřením, tak časově nejlépe hodilo. Vstupenky jsou v ceně workshopu a místa vám rezervujeme automaticky.

Nejen uměním živ jest člověk … 11:30 – 12:30

Společný oběd v divadelním klubu. Nabídku jídel naší oblíbené hradecké restaurace Vám rádi zprostředkujeme.

3. Divadlo je představení a zážitek z něj. 12:30 – 14:00

Je nutné představení rozebírat a najít jeho poslání nebo autorský záměr? Je možné dívat se na stejné představení a vysvětlovat si ho každý jinak? Je důležité si o představení povídat? Jak to dělat s malými dětmi? Může něco prohloubit náš zážitek z divadla?

4. Divadlo je forma sebevyjádření a tvorby. 14:30 – 16:00

Můžu i já bez vzdělání a zkušeností dělat divadlo? Co z toho budu mít? A může ho dělat někdo, komu nedělá dobře vystupovat před lidmi? Můžou ho hrát děti?

Na tyto a mnohé další otázky budeme společně hledat odpovědi v metodách použitelných s dětmi různého, hlavně však mladšího školního a předškolního věku, v diskusích i ukázkách dobré praxe.

 

Kapacita: 30 účastníků

Cena za celodenní workshop a představení 260 Kč/os. Pedagogický doprovod zdarma. Kontakt pro podrobnější informace a rezervaci: Klára Fidlerová – fidlerova@draktheatre.cz, 777001838.

 

O lektorkách

Klára Fidlerová je lektorkou Divadla Drak. Vystudovala učitelství českého a anglického jazyka a literatury pro 2. stupeň ZŠ a střední školy a dramatickou výchovu na Katedře výchovné dramatiky DAMU. 13 let učila na Gymnáziu a SOŠPg v Čáslavi.

Jana Neduha je lektorkou Divadla Drak už 9 let. Vystudovala Divadelní ateliér JAMU a v současné době ukončuje studia dramatické výchovy i na pražské DAMU. V Divadle Drak se věnuje vedení a tvorbě workshopů, dětských ateliérů a divadelních příměstských táborů pro děti různých věkových kategorií.

Jak postavit drama

Pan Aristoteles se právě chystá k náročnému výzkumu dramatického básnictví, který má být základem první teorie dramatu na světě. Svůj nový spis by mohl nazvat třeba… třeba Poetika. Výzkum je to ale velmi náročný a Aristoteles nutně potřebuje asistenty…

Pomocí metod dramatické výchovy přivede program žáky do prostředí antického Řecka, kde se nejen osobně setkají s filozofem Aristotelem, ale budou se moci také zúčastnit práce na jeho Poetice. Na základě dalších zajímavých setkání a zábavných úkolů budou potom moci žáci sledovat další osudy tohoto spisu, aby si nakonec uvědomili, že Aristotelův odkaz je mnohem živější, než se na první pohled zdá. Program doplňuje znalosti žáků z oboru divadla a dramatu, na které v běžné školní výuce mnohdy nezbývá čas. Vede žáky k vnímání výstavby dramatu a jejího podílu na vyznění díla. Seznamuje žáky se základní terminologií teorie dramatu, velkou pozornost věnuje zejména pěti fázím výstavby klasického dramatu a termínu katarze. Žáci se seznámí s postavou antického filosofa Aristotela a dalšími teoretiky dramatu, nahlédnou do Aristotelovy Poetiky a uvědomí si zásadní vliv spisu na evropskou dramatiku a literaturu mnoha staletí.


Na RVP ZV, RVP G navazuje program zvláště ve vzdělávacích oblastech Jazyk a Jazyková komunikace (Český jazyk a literatura), Člověk a společnost (Dějepis) a Umění a kultura (doplňkový obor Dramatická výchova / Umělecká tvorba a komunikace). Díky specifické metodice dramatické výchovy se program podílí na rozvoji většiny klíčových kompetencí, zejména však Kompetencí k učení, k řešení problémů a Komunikativních kompetencí. Program lze kombinovat s komentovanou prohlídkou muzea loutek, návštěvou divadelního představení Divadla Drak (vhodné je zejména spojení s inscenací Ikaros) nebo s účastí na některém z nabízených workshopů.

Vedou odborní lektoři Divadla Drak.

O zapomenuté loutce

To loutkové divadlo bylo kdysi nové a krásné a každý se o ně zajímal. Teď tu ale leží staré a zhroucené, je v něm nepořádek a nikdo si s ním nehraje. Něco mu totiž chybí. Ale co? Vydejte se s námi na záchrannou výpravu a pomozte vrátit život divadlu, na které už téměř všichni zapomněli.

Tvůrčí tematický program pomocí metod dramatické výchovy seznámí děti s příběhem rozbité loutky, která nemůže hrát divadlo. Děti se stanou hlavními aktéry příběhu. Podniknou dobrodružnou cestu plnou nástrah, budou plnit úkoly a překonávat překážky, aby si nakonec mohly celou pohádku samy zahrát. Možná na své cestě pochopí, že vysloužilé věci nemusíme hned vyhazovat… A staré loutky už vůbec ne. Cílem programu je seznámit děti s principy a složkami loutkového divadla a vést je k šetrnému vztahu ke starým věcem. Prostřednictvím zážitku a přímé zkušenosti chceme v dětech budovat nejen kladný vztah k divadelnímu umění, ale i sebevědomý pocit, že jsou samy schopny pomáhat, řešit problémy a tvořit.


Program navazuje na RVP pro předškolní vzdělávání zejména ve vzdělávacích oblastech Dítě a jeho psychika, Dítě a ten druhý, Dítě a společnost. V RVP pro základní vzdělávání má úzkou vazbu zejména ke vzdělávacím oblastem Jazyk a jazyková komunikace (Český jazyk a literatura), Člověk a jeho svět a Umění a kultura a doplňující obor Dramatická výchova. Jeho náplň zároveň směřuje k rozvoji klíčových kompetencí, konkrétně Kompetencí k učení, Kompetencí komunikativních, Kompetencí sociálních a personálních. Program lze také provázat s obsahem průřezového tématu Osobnostní a sociální výchova.

Co dělají loutky v noci

Loutky vystavené ve vitrínách muzea už dávno nehrají divadlo. Visí tu, nehýbají se a vypadají jako mrtvé. Nikdo však netuší, že když se v muzeu zhasne a všichni lidé odejdou domů, vypadá tu všechno úplně jinak. Odhalme společně tajemství nehybných loutek a pokusme se na okamžik oživit slavné inscenace Divadla Drak, ve kterých loutky kdysi hrály.

Program využívá metody dramatické výchovy, zejména techniku zastaveného pohybu a živého obrazu. Děti se aktivně – kolektivně nebo ve skupinách – účastní všech her, prostor je ponechán i jejich samostatné tvůrčí práci. Od vytváření jednoduchých statických situací přecházejí plynule ke skládání uceleného příběhu, který presentují před spolužáky ve formě krátkého improvizovaného představení. Prostřednictvím inovativních vyučovacích metod jsou děti vedeny k reflexi výrazových možností lidského těla a mimiky, principů nonverbální komunikace a mizanscény. Program rozvíjí jejich schopnosti vnímat a rozumět výtvarnému a divadelnímu umění, poodhaluje jim podstatu muzejních exponátů. Zároveň jim představuje Divadlo Drak coby významnou regionální kulturní instituci s bohatou historií. Jednotlivé aktivity rozvíjejí komunikační dovednosti dětí, vedou je ke kooperaci a tvořivosti, zapojují jejich fantazii.


  Program navazuje na RVP ZV zvláště ve vzdělávacích oblastech Jazyk a jazyková komunikace (Český jazyk a literatura), Člověk a jeho svět (Místo, kde žijeme a Lidé a čas) a Umění a kultura (Výtvarná výchova, doplňující obor Dramatická výchova). Jeho náplň zároveň směřuje k rozvoji klíčových kompetencí, konkrétně Kompetenci k učení, Kompetenci komunikativní, Kompetenci sociální a personální. Program lze také provázat s obsahem průřezového tématu Osobnostní a sociální výchova. Vedou odborní lektoři Divadla Drak.

Loutka na provázku

Každý účastník workshopu dostane sadu potřeb k výrobě dřevěné marionety.

Cestou jednoduchých úkonů si pod vedením zkušeného školitele vyrobí vlastní originální exemplář. Se svou loutkou se naučí hrát divadlo a nakonec si ji odnese s sebou domů. Workshop je součástí projektu Divadlo na vlastní kůži. Projekt umožňuje dětem vyzkoušet si v několika samostatných workshopech profese, které se podílejí na vzniku divadelní inscenace. Na základě vlastní praktické zkušenosti se děti seznamují s tajemstvím výroby divadla, učí se divadlo vnímat a rozumět mu.

Všechny workshopy však také přispívají k rozvoji osobnosti a mají přesah do běžného života. Především se zaměřují na rozvoj kreativity, probouzí fantazii, rozvíjí citlivost a zlepšují komunikační dovednosti dětí. Workshop lze kombinovat s komentovanou prohlídkou muzea loutek, návštěvou divadelního představení Divadla Drak nebo s účastí na dalším workshopu či jiném vzdělávacím programu.

Vedou lektoři Divadla Drak.

Vánoční putování

Příběh o tom, jak se v Betlémě narodil Ježíšek, děti už jistě slyšely. Ale staly se někdy samy Marií, která prosí o nocleh, pastýři, kteří jdou za hvězdou, třemi králi, kteří nesou dary, či králem Herodem, který se bojí o svůj trůn? Vydejte se s námi na vánoční putování, na jehož konci možná zjistíme, proč vlastně slavíme Vánoce a proč od Ježíška dostáváme dárky.

Tvůrčí program, při němž budou děti vstupovat do rolí, hrát hry a zpívat. Pomocí metod moderní dramatické výchovy se seznámí se základními událostmi příběhu narození Ježíše Krista, naučí se vánoční koledu a zamyslí se nad původním smyslem vánočních svátků a rituálu obdarovávání.  Zároveň však chce program sám být pro děti malým dárkem. Zážitkem, který s sebou přinese opravdovou sváteční atmosféru.

Program navazuje na RVP pro předškolní vzdělávání zejména ve vzdělávacích oblastech Dítě a jeho psychika, Dítě a ten druhý, Dítě a společnost. V RVP pro základní vzdělávání má úzkou vazbu zejména ke vzdělávacím oblastem Jazyk a jazyková komunikace (Český jazyk a literatura), Člověk a jeho svět a Umění a kultura a doplňující obor Dramatická výchova. Jeho náplň zároveň směřuje k rozvoji klíčových kompetencí, konkrétně Kompetencí k učení, Kompetencí komunikativních, Kompetencí sociálních a personálních. Program lze také provázat s obsahem průřezového tématu Osobnostní a sociální výchova.

Vedou lektoři Divadla Drak.

Za vůní perníku

Pohádku O perníkové chaloupce zná snad každé dítě. Co se ale na tento příběh podívat jinýma očima nebo dokonce očima Ježibaby? Vydejte se s námi do pohádky!   Tvůrčí program, při němž budou děti vstupovat do rolí, hrát hry a zpívat. Pomocí metod moderní dramatické výchovy společně zažijeme pohádku O perníkové chaloupce na vlastní kůži.

Program navazuje na RVP pro předškolní vzdělávání zejména ve vzdělávacích oblastech Dítě a jeho psychika, Dítě a ten druhý, Dítě a společnost. V RVP pro základní vzdělávání má úzkou vazbu zejména ke vzdělávacím oblastem Jazyk a jazyková komunikace (Český jazyk a literatura), Člověk a jeho svět a Umění a kultura a doplňující obor Dramatická výchova. Jeho náplň zároveň směřuje k rozvoji klíčových kompetencí, konkrétně Kompetencí k učení, Kompetencí komunikativních, Kompetencí sociálních a personálních. Program lze také provázat s obsahem průřezového tématu Osobnostní a sociální výchova.  

Vedou lektoři Divadla Drak.

PIMPRLATA ANEB VÝTVARNÁ DÍLNA PRO NEJMENŠÍ

Při nové výtvarné dílně se děti seznámí se základními principy loutkového divadla a vytvoří si svou vlastní originální loutku z ekologicky šetrných materiálů.

BYLO NEBYLO…

Vydejte se s námi na výpravu za pohádkami z různých koutů světa. Cestou společně zjistíme, že laskavost, tolerance a přijmutí jinakosti jsou hodnoty, které jsou důležité pro všechny lidi na celém světě. Během workshopu děti vstupují do rolí a hrou se seznamují s vybranými pohádkovými příběhy.

Nákupní košík0
Košík je prázdný!
Pokračovat v nákupu
Divadlo Drak
Right Menu IconEN