PROVOZNÍ A NÁVŠTĚVNÍ ŘÁD DIVADLA DRAK A MEZINÁRODNÍHO INSTITUTU FIGURÁLNÍHO DIVADLA o.p.s.

Vstupem do budov divadla uznávají návštěvníci provozní řád DIVADLA DRAK A MEZINÁRODNÍHO INSTITUTU FIGURÁLNÍHO DIVADLA o.p.s. (dále jen DIVADLO)

I. Základní ustanovení

I.1. Tento provozní řád je vydán za účelem zabezpečení hospodárného a bezpečného provozu budovy Divadla Drak, Labyrintu Divadla Drak a venkovního prostranství před Divadlem Drak.

II.Otevírací doba a stanovené vstupné

II.1. DIVADLO je veřejnosti přístupné s platnou vstupenkou.

II.2. Vstupné do DIVADLA je stanoveno ceníkem, který je dostupný na webových stránkách www.draktheatre.cz a na recepci DIVADLA. Informace o vstupném získají návštěvníci také na telefonním čísle 601 154 379 nebo prostřednictvím e-mailu info@draktheatre.cz

III. Instrukce pro návštěvníky

III.1. Dětem je vstup do DIVADLA umožněn pouze v doprovodu dospělých osob.

III.2. Veškerá zařízení DIVADLA jsou určeny pro děti od 3 let.

III.3. Z důvodů bezpečnosti smí dítě využívat zařízení DIVADLA pouze pod dozorem dospělé osoby. Všechny děti musí být doprovázeny zodpovědnou dospělou osobou, která za ně plně odpovídá po celou dobu pobytu v DIVADLE.

III.4. Návštěvníci se mohou pohybovat pouze v prostorách DIVADLA k tomuto účelu vyhrazených.

III.5. Každý návštěvník je povinen řídit se pokyny pracovníků DIVADLA. Při neuposlechnutí pokynu, nebo zákazu vydaného v souvislosti s ochranou a bezpečností expozic, objektu a návštěvníků, může být návštěvník ihned vykázán z objektu DIVADLA bez náhrady zaplaceného vstupného. Kromě toho se vystavuje možnosti postihu dle platných zákonů a obecně právních předpisů.

III.7. Návštěvník, který svým zaviněním způsobí v DIVADLE jakoukoli škodu, je povinen ji plně nahradit dle platných zákonů a obecně právních předpisů.

III.8. Zjištěné vzniklé závady na zařízeních DIVADLA nebo úrazy osob je návštěvník povinen nahlásit pracovníkovi DIVADLA III.9.

III.9. Za případné úrazy dětí a škody způsobené v prostorách DIVADLA důsledkem jejich nebezpečného chování plně zodpovídá doprovázející dospělá osoba.

III.10. Veškeré herní prvky, zařízení a přístroje DIVADLA návštěvníci používají na vlastní nebezpečí bez ohledu na závazek provozovatele udržovat zařízení v provozuschopném a bezpečném stavu.

III.11. Fotografování v DIVADLE pro profesionální účely nebo pro tisk je nutno předem domluvit s vedením DIVADLA.

III.12. DIVADLO neručí za ztrátu, krádež nebo škodu na movitém majetku během pobytu v objektu DIVADLA.

III.13. Návštěvníci jsou povinni v prostorách DIVADLA udržovat čistotu a pořádek.

III.14. Konzumace nápojů a pokrmů (včetně vlastních) v DIVADLE je povolena pouze na místech k tomu vyhrazených.

III.15. V prostorách DIVADLA Je dále zakázáno:

  • kouřit a manipulovat otevřeným ohněm
  • jakýmkoliv způsobem poškozovat či ničit vnitřní vybavení a jiný majetek
  •  vstupovat se zvířaty; zvířata je možné uvázat či zabezpečit po domluvě s pracovníky DIVADLA na jimi schválených místech
  • vstupovat opilý či pod vlivem návykových látek
  • vstupovat s prokazatelnými známkami infekčního onemocnění (zvracení, průjem, rýma aj.); vstup je zakázán také osobám v tzv. karanténě
  • přinášet skleněné a ostré předměty (např. skleněné lahve, nůž, nůžky, injekční stříkačky aj.) a zbraně
  • svým chováním rušit nebo jinak omezovat ostatní návštěvníky

 

IV. Zvláštní opatření

IV.1. Návštěvníci DIVADLA jsou povinni dodržovat nařízení vlády nebo jiných orgánů oprávněných nařízení vydávat v době pandemií, vyhlášení nouzového stavu či jiných obdobných situacích.

IV.2. Návštěvníci DIVADLA jsou povinni dodržovat zvláštní opatření vydaná vedením DIVADLA.

 

V Hradci Králové dne 1. 6. 2022                                                            MgA. Tomáš Jarkovský, ředitel

Nákupní košík0
Košík je prázdný!
Pokračovat v nákupu
Divadlo Drak
Right Menu IconEN