Informace o zpracováních osobních údajů v Divadle Drak a MIFD o.p.s.

  Na základě Nařízení EU 2016/679 (dále jen GDPR) vám poskytujeme tyto informace o zpracováních osobních údajů:

 1. Kontaktní údaje

  Správcem osobních údajů je: Divadlo Drak a MIFD o.p.s., Hradební 632, Hradec Králové 3, 500 03

  Kontaktní údaje na osobu odpovědnou za ochranu osobních údajů jsou pro uchazeče a zaměstnance:
  gdpr@draktheatre.cz

 2. Informace o zpracováních osobních údajů osob

  Zpracováváme tyto kategorie osobních údajů – kontaktní údaje = jméno, adresa, emailová adresa a telefon.

  Zpracování provádíme za účelem zajištění kontaktu se zájemci o divadlo DRAK a MIFD o.p.s. Budou u nás uloženy po dobu zájmu – do doby, dokud nebude požádáno o výmaz údajů.

 3. Informace o zpracováních osobních údajů uchazečů o zaměstnání

  Zpracováváme tyto kategorie osobních údajů – kontaktní údaje, životopis a motivační dopis.

  Zpracování provádíme za účelem získávání nových zaměstnanců na základě právního titulu příprava a plnění smlouvy.

  Získáváme je přímo od vás. Budou u nás uloženy po dobu výběrového řízení. V případě domluvy na delším uložení vám doba uložení bude oznámena.

  Tyto údaje nebudou předávány jiným příjemcům.

 4. Popis práv subjektů údajů

  Jako subjekt údajů (fyzická osoba, o níž jsou údaje zpracovávány) máte k vašim osobním údajům tato práva:

  Právo Upřesnění
  Požadovat výpis Jedná se o výpis údajů, které o vás vedeme, tzv. právo na přístup.

  Výpis provedeme ve formátu podle našich možností. Nemáte právo požadovat výpis ve vámi stanoveném formátu.

  Výjimkou kdy nesmíme výpis provést, jsou případy, týkající se dokumentů, jejichž zveřejněním by byla ohrožena práva a svobody jiných osob. Jedná se o osobní údaje dalších osob, ochranu obchodního tajemství, duševního vlastnictví apod.

  Požadovat opravu Pokud zjistíte, že o vás vedeme nepřesné, zastaralé nebo neúplné údaje, požádejte o jejich opravu nebo doplnění.
  Požadovat výmaz Výmaz musíme provést v případech, kdy bychom měli uložené osobní údaje po stanovené době uložení nebo neměli platný právní titul.

  Výmaz nesmíme ze zákona provést v případech, kdy je zpracování prováděno z titulu Plnění smlouvy nebo Právní povinnosti.

  Požadovat omezení zpracování Toto se týká zpracování z titulu oprávněného zájmu.

  K omezení zpracování dojde v případě podání námitky a omezení bude trvat po dobu posuzování námitky.

  Podat námitku proti zpracování Podat námitku lze pouze v případech, kdy je zpracování prováděno z titulu oprávněného zájmu.

  V případech uvádění vašeho jména nebo jiného kontaktního údaje v zájmu provádění obchodních nebo výrobních činností je možnost zneužití téměř vyloučena a pro tyto činnosti je to nezbytné. Proto tento náš oprávněný zájem považujeme za
  převažující a námitky neuznáváme.

  Odvolat souhlas se zpracováním To je možné v případech, kdy je zpracování prováděno na základě souhlasu. Pokud jste ke zpracování poskytli souhlas a odvoláte ho, bude zpracování ukončeno.
  Požadovat výpis v přenositelném formátu Výpis v přenositelném formátu můžete požadovat pouze v případech zpracování založených na právních titulech – plnění smlouvy a souhlasu.

  Můžete požadovat vypsání pouze těch údajů, které jste nám předali a které vedeme v elektronické podobě a nemáte právo požadovat formát. Máte právo, abychom vaše údaje předali přímo jinému správci, je-li to technicky proveditelné.

  Podat námitku proti automatizovanému rozhodování Neprovádíme žádná zpracování založená na automatizovaném rozhodování.
  Podat stížnost na dozorový úřad V případě, že bychom vám na vaši žádost do 1 měsíce neodpověděli, můžete podat stížnost na Úřad na ochranu osobních údajů.
 5. Způsob výkonu práv subjektů údajů

  Pokud budete chtít uplatnit některé z těchto práv, můžete si podat žádost.

  Bude ověřena vaše totožnost (při osobním kontaktu na personálním oddělení stačí občanský průkaz) a bude s vámi sepsána žádost a sdělen termín vyřízení. Bez ověření totožnosti není možné žádost přijmout.

  K datu vyřízení vám odpovědná osoba předá písemné Vyrozumění o výsledku žádosti a související materiály.

  Úkony spojené s výkonem práv subjektů údajů jsou činěny bezplatně. Za požadavek na více než jednu kopii jsme oprávněni účtovat poplatek odpovídající administrativním nákladům.

  Jsou-li však žádosti shledány jako zjevně nedůvodné nebo nepřiměřené, zejména proto, že se opakují, pak můžeme:

  1. • uložit přiměřený poplatek zohledňující administrativní náklady
  2. • odmítnout žádosti vyhovět.

  Žádost můžete podat i elektronicky, pak ji zašlete e-mailem na adresu: gdpr@draktheatre.cz

  Uveďte do ní:

  1. • Svoje jméno
  2. • O výkon jakého práva žádáte – viz kapitola Popis práv subjektů údajů
  3. • Upřesnění žádosti – např. v případě opravy správné údaje
  4. • Telefon – pro případná upřesnění a domluvu na dalším postupu

  V případě, že vzniknou pochyby o vaší totožnosti, jsme oprávněni vás požádat o poskytnutí dodatečných informací pro potvrzení totožnosti, například podepsání žádosti elektronickým podpisem.

Nákupní košík0
Košík je prázdný!
Pokračovat v nákupu
Divadlo Drak
Right Menu IconEN