Loutky vystavené ve vitrínách muzea už dávno nehrají divadlo. Visí tu, nehýbají se a vypadají jako mrtvé. Nikdo však netuší, že když se v muzeu zhasne a všichni lidé odejdou domů, vypadá tu všechno úplně jinak. Odhalme společně tajemství nehybných loutek a pokusme se na okamžik oživit slavné inscenace Divadla Drak, ve kterých loutky kdysi hrály.

Program využívá metody dramatické výchovy, zejména techniku zastaveného pohybu a živého obrazu. Děti se aktivně – kolektivně nebo ve skupinách – účastní všech her, prostor je ponechán i jejich samostatné tvůrčí práci. Od vytváření jednoduchých statických situací přecházejí plynule ke skládání uceleného příběhu, který presentují před spolužáky ve formě krátkého improvizovaného představení. Prostřednictvím inovativních vyučovacích metod jsou děti vedeny k reflexi výrazových možností lidského těla a mimiky, principů nonverbální komunikace a mizanscény. Program rozvíjí jejich schopnosti vnímat a rozumět výtvarnému a divadelnímu umění, poodhaluje jim podstatu muzejních exponátů. Zároveň jim představuje Divadlo Drak coby významnou regionální kulturní instituci s bohatou historií. Jednotlivé aktivity rozvíjejí komunikační dovednosti dětí, vedou je ke kooperaci a tvořivosti, zapojují jejich fantazii.


  Program navazuje na RVP ZV zvláště ve vzdělávacích oblastech Jazyk a jazyková komunikace (Český jazyk a literatura), Člověk a jeho svět (Místo, kde žijeme a Lidé a čas) a Umění a kultura (Výtvarná výchova, doplňující obor Dramatická výchova). Jeho náplň zároveň směřuje k rozvoji klíčových kompetencí, konkrétně Kompetenci k učení, Kompetenci komunikativní, Kompetenci sociální a personální. Program lze také provázat s obsahem průřezového tématu Osobnostní a sociální výchova. Vedou odborní lektoři Divadla Drak.

Nákupní košík0
Košík je prázdný!
Pokračovat v nákupu
Divadlo Drak
Right Menu IconEN